بخشهایی از اساسنامه مجتمع فرهنگی روشنگر:

فصل اول – کلیات 

ماده 2 : هدف و موضوع 

تأسیس و اداره واحدهای آموزشی غیر انتفاعی در مقاطع مختلف و مدارس عالی آموزشی تحقیقاتی بر اساس ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی به منظور پرورش او رشد فضائل علمی و اخلاقی فرزندان کشور اسلامی ایران ، بر پایه ایمان و تقوی 

ماده 3 :
 

"مجتمع" تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته و کلیه اعضاء آن مسلمان و احترام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی اعلام می دارند و به نام «مجتمع» حق فعالیت سیاسی نخواهند داشت . 

ماده 4 :


"مجتمع" برای مدت نامحدود تشکیل می گردد و مرکز آن در تهران است. با تصویب هیأت مؤسس، مجتمع می تواند در هر یک از استان ها و شهرهای داخل کشور شعبه یا شعبی تأسیس کند.

فصل دوم : ارکان
 

ماده 5 : ارکان « مجتمع» عبارتند از :
 

1- هیأت مؤسس 2- هیأت امنا 3- مدیر مجتمع 4- بازرس

ماده 12 : وظایف و اختیارات هیأت امنا 

وظایف و اختیارات هیأت امنا آن به شرح زیر است :

1- تأمین منابع مالی جهت تأسیس و توسعه و اداره واحدهای آموزشی مجتمع

2- حفظ و حراست اموال منقول  و غیر منقول

3- رسیدگی به حساب های مجتمع

4- تصویب بودجه و ترازنامه مجتمع 

5- بررسی گزارش سالانه مدیر مجتمع و اتخاذ تصمیمات مناسب

6- تصویب سازمان تشکیلاتی مجتمع و آئین نامه های لازم بغیر از آئین نامه مربوط به حدود و اختیارات هیات امنا

7- تعیین حسابرس و تعیین حق الزحمه وی

8- تعیین پاداش برای مدیران و همکاران سخت کوش مجتمع به پیشنهاد مدیر مجتمع 

9- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها

10- تعیین نماینده ای برای انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن

11- قطع و فصل دعاوی از طریق صلح و تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص  دیگر  اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر  با  رعایت صرفه و صلاح مجتمع  بطور کلی هیأت امنا می تواند هر اقدام و معامله ای که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض ( در حدود اختیارات آئین نامه مصوب هیأت مؤسس ) به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هیات مؤسس می باشد بنام "مجتمع" انجام دهد.

ماده 14:
 

جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیأت مؤسس است ، هیأت امنا کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مجتمع مشروط بر رعایت حدود اهداف "مجتمع" را دارا می باشد. 

ماده 19 :

منابع مالی علاوه بر امکاناتی که موسسین فراهم آورده اند از محل اخذ شهریه، جمع آوری هدایا، اعانات ، کمک های مردمی ، قبول وصیت وقف ، کمک از سوی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و نیز کسب درآمد از طریق مشارکت و سرمایه گذاری ها تأمین خواهد شد. 

تبصره 1 : چون در آمد مجتمع بمصرف توسعه مجتمع و امور فرهنگی و خیریه می رسد، لذا مجتمع غیر انتفاعی بوده و سود حاصله از آن متعلق به هیچ یک از دست اندرکاران نخواهد بود . 

فصل چهارم : انحلال – تسویه
 

ماده 24 – انحلال

در صورت انحلال «مجتمع» هیأت مؤسس هیأت تسویه ای انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری دارایی ها ، اموال ، املاک باذن مقام رهبری به یکی از مؤسسات آموزشی مشابه غیر انتفاعی داخل کشور یا به وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اقدام نماید.